Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.

Пряко договаряне – Доставка на медикаменти

Решение : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=928516&newver=2

Pokana_M_2019

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП 4.Образец

4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2019NewStojn

Обява за събиране на оферти за доставка на ваучери за храна

Протокол класиране: Prot_scan1 Prot_scan2

Удължаване на срока на обявата до 12.08.2019 – 13.30 ч.

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091134

Отваряне на офертите – 13.08.2019 – 10,00 ч.

Разяснение Razjasnenie

Ukazania

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

6.Образец 5 – Ценово предложение

Specif_V_2019

Договор V.Proekt

Информация в АОП  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090835

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание

Решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924803&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924804&mode=view

Ukazania_F_2019

ZOP_F_2019_Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4. Образец 4 – Техническо предложение

5. Образец 5 – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор9.

Образец 8 -Списък

Обява

Комисията по провеждане на публичното състезание обявява, че ценовото предложение на участника ще бъде отворено на 16.07.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод.

Доставка на горива – Договаряне без предварително обявление

Решениеhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=918184&newver=2

Договор метан Dog1

Договор горива Dog2

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

Обявление за възложена поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=926907&mode=view

Решение за класиране Resh

Доклад  Doklad

Протокол 2  Prot

Protokol_M-1_2019

Ukazania_Med_2019

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2019NewStojn

Решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=916105

Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=916106

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверитeлност

Пряко договаряне – Доставка на медикаменти

Решение класиране

Доклад на комисията

Протокол 2

Приложения Tabl. Prot-2018

Протокол 1

Приложения

Неозаглавено 1

 

Pokana_M_2018

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6-А ,Б , В – Ценово предложение_2018

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2018

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=866940&mode=view

Договор „Братя Великови“ ООД, публикувано :2018-09-12; 10:34:57

великови

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=865863&mode=view

Договор „Ив Мес 2012“ ЕООД, публикувано : 2018-09-03, 15:03:35

Ив-Мес2012

Договор „Деа“ ООД, публикувано : 2018-09-03, 15:02:57

ДЕА

Решение класиране – изменение, публикувано :2018-09-03, 15:02:30

Re6enie klasirane_F2_2018

Решение класиране

zapoved

Доклад

DOKLAD- F_2018

Протокол от 02.08.2018

protokol

 

Отваряне на ценовите оферти на участниците : на 02.08.2018г. от 10.00 ч.

Протокол от 27.07.2018  11:44:44; 2018-07-30

Ukazania_F_2018

ZOP_F_2018_Spez

ZOP_F_2018_Kym Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=855506&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=855508&mode=view

05/07/2018 ; 12:46:41

 

ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Протокол 1

Удължаване на срока на обявата до 16.05.2018

Отваряне на офертите – 17.05.2018 – 10,00 ч.

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5.Образец 5 – Декларация условия договор

6.Образец 6 – Ценово предложение

Specif_V_2018

Tabl.Vaucheri_ZOP

Ukazania

Приложение – Договор проект