Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод

Ukazania

Договор V.Proekt

Спецификация

Техническо предложение

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Ukazania_F_2020

ZOP_F_2020_ Spez

Проекто-договор

Техническо предложение

Ценово предложение

espd-request

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – прекратена

Изисквания, спецификация, образци

Ukazania_F_2020

ZOP_F_2020_ Spez

Kym Spez ZOP_F_2020_ Spez

Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4. Образец 4 – Техническо предложение

5. Образец 5 – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец-6А-М-Ценово-предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък 1

Обява за събиране на оферти за Доставка на два броя автомобили

Договор 1 Dog.Bus

Договор 2 DogDachia

Протокол от дейността на комисията :PROT /публикуван на 17.12.2019. – 9,40 ч./

Съобщение : На 16.12.2019г. от 11.00 ч. ще бъдат отворени, оценявани и класирани представените оферти за участие

Objava /публикувано на 09.12.2019 в 11.35 ч./ – линк към информацията в АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095173

Spezifikazia

договор

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

6.Образец 5 – Ценово предложение

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“

Договор с приложение   DogProek;   Zenovo

Протоколи от дейността на комисията : Prot  /публикувано на 09.12.2019 в 9,15 ч./

Удължаване на срок – Срокът за събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка се удължава до 02.12.2019г. – 10.00 ч. – Обява № 9094839 в АОП

Обява № 9094442 в АОП

Линк към обявата  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094442

ОБЯВА /указания към участниците/ Objava

Образци  :

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

Количествено стойностна сметка  KSS__ViK

Ценово предложение Zenovo__ViK

Проекто-договор договор

Приложение /заснемане и разрези/ :

Parvi_et_Zasn Razrezi_Zasn Suteren_Zasn Treti_et_Zasn ViK_Aksonometria_IP ViK_Suteren-Parvi_et_IP ViK_Vtori_Treti_et_IP Vtori_et_Zasn

Пряко договаряне – доставка на психиатрични медикаменти

Договор и приложения Dog.Farkol

ZeniPsih

ZeniSom

Решение Resh

Протокол Prot

Решениеhttp://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=934316

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Pokana_M_2019

Specificazija_2019Dogov2

Протокол от заседание на комисия

Пряко договаряне – Доставка на медикаменти

Протокол от заседание на комисия Prot1

Таблица към протокол Tabl

Решение : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=928516&newver=2

Pokana_M_2019

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП 4.Образец

4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2019NewStojn

Обява за събиране на оферти за доставка на ваучери за храна

Протокол класиране: Prot_scan1 Prot_scan2

Удължаване на срока на обявата до 12.08.2019 – 13.30 ч.

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091134

Отваряне на офертите – 13.08.2019 – 10,00 ч.

Разяснение Razjasnenie

Ukazania

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

6.Образец 5 – Ценово предложение

Specif_V_2019

Договор V.Proekt

Информация в АОП  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090835

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание

Договор „Стелит1“ ЕООД Dog.Stelit

Договор „Братя Великови“ ООД DogVel Pril1Vel

Договор „Деа“ ООД DogD1 DogD2 DogD3 DogD4 Pril1Dea

Решение за класиране Решение_класиране_F_2019

Доклад  на комисия Доклад_комисия_F_2019

Протокол от заседание на комисия Протокол_класиране_F_2019

Протокол от заседание на комисия Protokol _F_2019-2scan

Обява за отваряне на ценови предложения

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 05.09.2019г. от 9,00 ч. в административната сграда на ДПБ Царев брод.

Протокол от заседание на комисия Protokol_F-1_2019

Решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924803&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924804&mode=view

Ukazania_F_2019

ZOP_F_2019_Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4. Образец 4 – Техническо предложение

5. Образец 5 – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор9.

Образец 8 -Списък