Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

Ukazania_Med_2019

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2019NewStojn

Решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=916105

Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=916106

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверитeлност

Пряко договаряне – Доставка на медикаменти

Решение класиране

Доклад на комисията

Протокол 2

Приложения Tabl. Prot-2018

Протокол 1

Приложения

Неозаглавено 1

 

Pokana_M_2018

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6-А ,Б , В – Ценово предложение_2018

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2018

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=866940&mode=view

Договор „Братя Великови“ ООД, публикувано :2018-09-12; 10:34:57

великови

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=865863&mode=view

Договор „Ив Мес 2012“ ЕООД, публикувано : 2018-09-03, 15:03:35

Ив-Мес2012

Договор „Деа“ ООД, публикувано : 2018-09-03, 15:02:57

ДЕА

Решение класиране – изменение, публикувано :2018-09-03, 15:02:30

Re6enie klasirane_F2_2018

Решение класиране

zapoved

Доклад

DOKLAD- F_2018

Протокол от 02.08.2018

protokol

 

Отваряне на ценовите оферти на участниците : на 02.08.2018г. от 10.00 ч.

Протокол от 27.07.2018  11:44:44; 2018-07-30

Ukazania_F_2018

ZOP_F_2018_Spez

ZOP_F_2018_Kym Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=855506&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=855508&mode=view

05/07/2018 ; 12:46:41

 

ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Протокол 1

Удължаване на срока на обявата до 16.05.2018

Отваряне на офертите – 17.05.2018 – 10,00 ч.

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5.Образец 5 – Декларация условия договор

6.Образец 6 – Ценово предложение

Specif_V_2018

Tabl.Vaucheri_ZOP

Ukazania

Приложение – Договор проект

Публично състезание „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод“

Регистриране на договор и прекратени позиции в АОП, публикувано 2018-06-19, 10:02:55

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=851507&mode=view

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=852020&mode=view

Договор, публикуван 2018-06-19, 10:01:53

Решение класиране 2 – публикувано 2018-05-21; 10:20:09

Доклад

Публикувано, 2018-05-18, 10:11:51

Протокол от 09.05.2018

Протокол от 03.05.2018

Публикувано 05/04/2018; 11:51:49

ОБЯВА

Комисията по провеждане на публичното състезание обявява, че

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на участника ще бъде отворено на 09.05.2018г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод

Решение http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=782784

Обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=841510&mode=view

Указания

Ukazania_Med_2018

Спецификация

Specificazija_2018

Образци

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5a – Предложение за изпълнение

7.Образец 6-А ,Б , В и Г – Ценово предложение_2018

8. Образец 7- Проекто-договор

 

Публикувано –   9:47:28 AM ; 04/11/2018

Обява

От 01.03.2018 год. в Консултативно-диагностично отделение със стационар – гр. Шумен /стария портал на МБАЛ Шумен/ започва да функционира Детско-юношески психиатричен кабинет.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон 0878 275 470.

Работно време на кабинета : всеки петък от 13,30 до 18,30 ч.

О Б Я В А

ДПБ Царев брод обявява свободно работно място за рехабилитатор. За повече информация – тел. 0878 462 052, Катя Танева.

Пряко договаряне – доставка на медикаменти

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=782784

Pokana_M_20171.

Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6 – А и Б – Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija

Протокол 1

Сравнителни таблици

Протокол 2

Таблици

Доклад

 

Решение класиране

Договор Dogovor_Farkol1_2017

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ ЦАРЕВ БРОД

Решение за прекратяване по ОП № 3

Договори: ДоговорДоговор Varna oborotДоговор Iv Mes

1477

Протокол

доклад

ОБЯВА : На 14.12.2017 год. от 10.00 ч. ще бъде отворено ценовото предложение на „Лини фрут“ ООД за обособена позиция № 3

Протокол от 07.12.2017

ОБЯВА : На 01.03.2017 год. от 10.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

Указания: Ukazania_F_2016

Приложения: ZOP_F_2016_Spez

Образци :1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766958&newver=2

Обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=766959&mode=view

Решение класиране

Публикувано: 13:00:19; 2017-03-14

Доклад

Протокол 3

Публикувано : 15:41:49; 2017-01-13

Протокол 3

публикувано :13:55:48; 2017-03-06

Протокол 2

публикувано: 16:00:53; 2017-02-27

Протокол 1

публикувано: 10:02:50; 2017-02-09