Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод

Договор Договор ваучери_2020

Доклад от работата на комисията Доклад

Протоколи от работата на комисията Протокол-1Протокол-1А

Ukazania

Договор V.Proekt

Спецификация

Техническо предложение

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Доклад от дейността на комисията Протокол №3 Протокол№2а

Съобщение: Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на 11.11.2020г. от 10.00ч.

Протоколи от работата на комисията:

Потокол №1 Потокол №2

Заповед комисия: A-2200-27.10.20

Ukazania_F_2020

ZOP_F_2020_ Spez

Проекто-договор

Техническо предложение

Ценово предложение

espd-request

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – прекратена

Изисквания, спецификация, образци

Ukazania_F_2020

ZOP_F_2020_ Spez

Kym Spez ZOP_F_2020_ Spez

Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4. Образец 4 – Техническо предложение

5. Образец 5 – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец-6А-М-Ценово-предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък 1

Обява за събиране на оферти за Доставка на два броя автомобили

Договор 1 Dog.Bus

Договор 2 DogDachia

Протокол от дейността на комисията :PROT /публикуван на 17.12.2019. – 9,40 ч./

Съобщение : На 16.12.2019г. от 11.00 ч. ще бъдат отворени, оценявани и класирани представените оферти за участие

Objava /публикувано на 09.12.2019 в 11.35 ч./ – линк към информацията в АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095173

Spezifikazia

договор

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

6.Образец 5 – Ценово предложение

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“

Договор с приложение   DogProek;   Zenovo

Протоколи от дейността на комисията : Prot  /публикувано на 09.12.2019 в 9,15 ч./

Удължаване на срок – Срокът за събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка се удължава до 02.12.2019г. – 10.00 ч. – Обява № 9094839 в АОП

Обява № 9094442 в АОП

Линк към обявата  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094442

ОБЯВА /указания към участниците/ Objava

Образци  :

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

Количествено стойностна сметка  KSS__ViK

Ценово предложение Zenovo__ViK

Проекто-договор договор

Приложение /заснемане и разрези/ :

Parvi_et_Zasn Razrezi_Zasn Suteren_Zasn Treti_et_Zasn ViK_Aksonometria_IP ViK_Suteren-Parvi_et_IP ViK_Vtori_Treti_et_IP Vtori_et_Zasn

Пряко договаряне – доставка на психиатрични медикаменти

Договор и приложения Dog.Farkol

ZeniPsih

ZeniSom

Решение Resh

Протокол Prot

Решениеhttp://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=934316

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Pokana_M_2019

Specificazija_2019Dogov2

Протокол от заседание на комисия

Пряко договаряне – Доставка на медикаменти

Протокол от заседание на комисия Prot1

Таблица към протокол Tabl

Решение : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=928516&newver=2

Pokana_M_2019

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП 4.Образец

4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2019NewStojn

Обява за събиране на оферти за доставка на ваучери за храна

Протокол класиране: Prot_scan1 Prot_scan2

Удължаване на срока на обявата до 12.08.2019 – 13.30 ч.

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091134

Отваряне на офертите – 13.08.2019 – 10,00 ч.

Разяснение Razjasnenie

Ukazania

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

6.Образец 5 – Ценово предложение

Specif_V_2019

Договор V.Proekt

Информация в АОП  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090835

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание

Договор „Стелит1“ ЕООД Dog.Stelit

Договор „Братя Великови“ ООД DogVel Pril1Vel

Договор „Деа“ ООД DogD1 DogD2 DogD3 DogD4 Pril1Dea

Решение за класиране Решение_класиране_F_2019

Доклад  на комисия Доклад_комисия_F_2019

Протокол от заседание на комисия Протокол_класиране_F_2019

Протокол от заседание на комисия Protokol _F_2019-2scan

Обява за отваряне на ценови предложения

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 05.09.2019г. от 9,00 ч. в административната сграда на ДПБ Царев брод.

Протокол от заседание на комисия Protokol_F-1_2019

Решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924803&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924804&mode=view

Ukazania_F_2019

ZOP_F_2019_Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4. Образец 4 – Техническо предложение

5. Образец 5 – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор9.

Образец 8 -Списък