Пряко договаряне – доставка на медикаменти

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=782784

Pokana_M_20171.

Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6 – А и Б – Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija

Протокол 1

Сравнителни таблици

Протокол 2

Таблици

Доклад

 

Решение класиране

Договор Dogovor_Farkol1_2017

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ ЦАРЕВ БРОД

Решение за прекратяване по ОП № 3

 Публикувано на 16.03.2018 г./9.19 ч.

Договори: ДоговорДоговор Varna oborotДоговор Iv Mes

1477

Протокол

доклад

ОБЯВА : На 14.12.2017 год. от 10.00 ч. ще бъде отворено ценовото предложение на „Лини фрут“ ООД за обособена позиция № 3

Протокол от 07.12.2017

ОБЯВА : На 01.03.2017 год. от 10.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

Указания: Ukazania_F_2016

Приложения: ZOP_F_2016_Spez

Образци :1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766958&newver=2

Обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=766959&mode=view

Решение класиране

Публикувано: 13:00:19; 2017-03-14

Доклад

Протокол 3

Публикувано : 15:41:49; 2017-01-13

Протокол 3

публикувано :13:55:48; 2017-03-06

Протокол 2

публикувано: 16:00:53; 2017-02-27

Протокол 1

публикувано: 10:02:50; 2017-02-09

Публично състезание – Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

Договори /публикувани на 13.03.2017г.; 10,40 ч./

DogFarkol     DogSofarma

ОБЯВА : На 20.01.2017 год. от 11.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците

Разяснение

%d0%b4%d0%bf%d0%b1-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-001 %d0%b4%d0%bf%d0%b1-%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4-002-115:08:092016-11-28protokol_po_chl-54_al-7_ot_ppzopstr-2Протокол,11:09:56, 2016.12.21

PROTOKOL-2

Протокол 2 Публикуван : 13:26:41; 2017-01-13

Протокол 3, публикуван:  11:15:27; 2017-02-08

Спецификация

Доклад на комисията, публикуван :11:16:19; 2017-02-08

Решение класиране – публикувано :11:18:14; 2017-02-16

Анекси към договори /публикувано на 01.03.2017г./Анекс 02.2017 Фаркол Анекс Софарма 28.02.2017

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=758907&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=758904&mode=view

линк към АОП

Указания – ukazania_med_2016

Спецификация specificazija

Заявление

Оферта 

ЕЕДОП

Декларация условия договор 

Техническо предложение

Ценово предложение 

Ценово предложение – приложение

Проектодоговор

16:48:03

2016-11-21

Обява

ДПБ Царев брод обявява свободно работно място за длъжността „Трудотерапевт“

За повече информация – отдел „Човешки ресурси“

Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод

ОБЯВА

Обява-1.jpeg Обява-2 Обява-3.jpeg

Заповед комисия

ZapV-1 ZapV-2

Указания

Ukazania

Приложения и образци

Specif_V_2016

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5.Образец 5 – Декларация условия договор

6.Образец 6 – Ценово предложение

Приложение – Договор проект

СЪОБЩЕНИЕ : ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 09.08.2016 ГОД. В 10.00 Ч.

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП /публикуван на 10.08.2016 г. 9,50 ч./
Протокол по чл.97,ал,4

Протокол по чл.97,ал,4.jpeg-2

Договор /публикуван на 01.09.2016г. в 10,30 ч./
dog11

dog12

dog13

Ремонт на покривни конструкции на две сгради в ДПБ Царев брод

ОБЯВА

АОП АОП-2 АОП-3

Заповед комисия

ЗАПОВЕД ЗАПОВЕД-2

Указания

Ukazania

Приложения и образци

1.Образец на Оферта

2. Образец 1-Информационен лист за участника

3. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

4. Образец 3а-ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

6. Образец 4-Декларация по чл 66 ал 1 от ЗОП

7.Образец 4-а -Декларация подизпълнители

8. Образец 5- Списък квал. работици_

9. Образец 6-Списък служители, експерти

10.Образец 7- Декларация условия договор

11.Образец 8 – Декларация оглед

12.Образец 9-Техническо предложение

13.Образец 10-Декларация материали

14.Образец 11-Декл гаранц. срокове

15. Образец 12-Grafik.izpalnenie.oferta

16. Образец 13-Ценово предложение

17. Приложение – КСС

18. Приложение – проект договор

19. Приложение – Техн.спецификация

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП /публикуван на 03.08.2016/

протокол - ремонт 001 протокол - ремонт 002 протокол - ремонт 003 протокол - ремонт 004 протокол - ремонт 005 протокол - ремонт 006 протокол - ремонт 007 протокол - ремонт 008 протокол - ремонт 009 протокол - ремонт 010

Договор – публикувано на 17.08.2016 8.50 ч.
Договор за строителство

Договор за строителство-2

Договор за строителство-3.

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки

rules_ZOP-DPBzop2

Информация за плащания по договори по ЗОП за м.април 2016 год.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._04_2016 Dogovor _ Farkol_Plastane._04_2016 Dogovor _ Lini Frut_Plastane._04_2016 Dogovor _ Nik M_Plastane._04_2016 Dogovor _ Sofar;aPlastane._04_2016 Dogovor _ Varna_Plastane._04_2016

Информация за плащания по договори по ЗОП за м. март 2016 год.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._03_2016 Dogovor _ Farkol_Plastane._03_2016 Dogovor _ Lini Frut_Plastane._03_2016 Dogovor _ Nik M_Plastane._03_2016 Dogovor _ Sofar;aPlastane._03_2016 Dogovor _ Varna_Plastane._03_2016

Информация за плащания по договори по ЗОП – м. февруари 2016г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._02_2016 Dogovor _ Farkol_Plastane._02_2016 Dogovor _ Lini Frut_Plastane._02_2016 Dogovor _ Nik M_Plastane._02_2016 Dogovor _ Sofar;aPlastane._02_2016 Dogovor _ Varna_Plastane._02_2016