Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана Доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Линкове: Pokana vau4eri_pod2014 , Vaucheri-mart2014

O Б Я В А – Обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана „Подмяна на дограма в ДПБ Царев брод“

ЛИНК към файла

Обществен информационен център

Общественият информационен център се помещава в сградата на дневния център. Дейността  му е насочена към профилактика и промоция на психичното здраве чрез активно включване и координиране на усилията на специалистите по психично здраве, потребителите на услугите и всички компетентни институции в общността.

Защитено жилище

Защитеното жилище e разположено в сграда, отстояща на около 200 метра от дневния и информационния центрове, близо до центъра на с.Царев брод и добри възможности за комуникации с различни обществени и битови институции – поща, магазини, аптека, здравна служба, кметство. Домът предлага защитено пространство за съвместен и независим живот в общността на хора, чието самостоятелно справяне е затруднено от хроничната психична болест. Това е нова алтернатива за настанените 8 души – потребители на психично-здравна помощ, която дава възможност за откъсване от зависимостта на болничната институция и осигуряване на грижи в естествена среда.

Дневен център

Дневният център е част от стъпаловидния модел на рехабилитация и постепенно връщане към обичайно функциониране в социума /обществото/. В него се предлагат рехабилитационните програми „Водене на случай”, „Арттерапия и социален клуб”, „Кулинарен клуб и поддържане на средата”, „Обучение в социални умения”, “Физическа активност и спорт”. Потребителите са включени след изработване на индивидуален рехабилитационен план и преценка на личните потребности от грижи.

Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.