Публична покана Доставка на ваучери за храна

Pokana Vaucheri

Dokumenti Vaucheri

Отваряне на офертите : 01.04.2015 год. , 11,30 ч. в администрацията на ДПБ Царев брод

Протокол:Протокол-ваучери 001

Протокол класиране:001

Договор:Vaucheri_Dogovor

Информация за плащания по договори по ЗОП през м.март 2015 г.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._03_2015 Dogovor _ Dеa_Plastane._03_2015 Dogovor _ Tolini_Plastane._03_2015 Dogovor _ Farkol_Plastane._03_2014

Информация за плащания по договори по ЗОП през м.февруари 2015 год.

Dogovor _ Al i Ko_Plastane._02_2015

Dogovor _ Dеa_Plastane._02_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._02_2015

Информация за плащания по договори по ЗОП през м. януари 2015 год.

Dogovor _ Dеa_Plastane._01_2015

Dogovor _ Tolini_Plastane._01_2015

Информация за плащания по договори по ЗОП за м.декември 2014 г.

Dogovor _ Farkol_Plastane._12_2014

Dogovor _ Dеa_Plastane._12_2014

Dogovor _ Tolini_Plastane._12_2014

Публична покана

Техническо задание:Tehn.zadanie

Количествена сметка:KSS-KDOS

Ценово предложение:Zenovo predl

Проект на договор:proekt na dogovor

Образци на документи :obrazec 1-oferta_uchastie;obrazec 2-4;obrazec 5obrazec 6;

obrazec 7obrazec 8obrazec 9obrazec 10-predlogenie

Покана – линк :http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037297

Разяснение:Answer

Обява:Objava otvarane_2014

Протокол :Протокол1 Протокол2.jpeg Протокол3.jpeg.jpeg

Публична покана

KSS-KDOS obrazec 1-oferta_uchastie obrazec 2-4 obrazec 2-4 obrazec 5 obrazec 6 obrazec 7 obrazec 8 obrazec 9 obrazec 10-predlogenie Zenovo predl proekt na dogovor

Техническо задание :Tehn.zadanie

Публична покана :Pokana; http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035491

Обява :Objava otvarane_2014

Протоколи004005

002003

Правила за възлагане на обществени поръчки

ZOP OrderZOP Order

Разяснение по тръжна документация

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило  искане с писмо № 1449/19.08.2014 г. /наш вх. № 1415/21.08.2014г./ предоставяме следното разяснение по тръжната документация – процедура „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ – Царев брод“:

Документ: линк

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – с.Царев брод“

Документация: линк

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014протокол 001

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014-1

О Б Я В А : Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на

28.10.2014 г. в 10.00 ч. в администрацията на  ДПБ Царев брод

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014-2

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014_3

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014_4

Решение класиране:Re6enie klasirane_F_2014

Сключен договор:ZOP_F_2014Dog