Обява за отваряне на ценово предложение

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП „Доставка на   природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“ ОБЯВЯВА, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 20.06.2014 г. в 10,30 ч. в залата на администрацията на ДПБ – Царев брод.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки „Доставка на природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“

Линк към документите: Oljavlenie_08_05_2014

О Б Я В А за публично провеждане на жребий

ПУБЛИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ

Поради предложени еднакви цени на основание чл. 71, ал.5, т.1 от ЗОП комисията РЕШИ да проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Жребият ще се проведе на 21.03.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод.

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана Доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Линкове: Pokana vau4eri_pod2014 , Vaucheri-mart2014

O Б Я В А – Обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана „Подмяна на дограма в ДПБ Царев брод“

ЛИНК към файла

Обществен информационен център

Общественият информационен център се помещава в сградата на дневния център. Дейността  му е насочена към профилактика и промоция на психичното здраве чрез активно включване и координиране на усилията на специалистите по психично здраве, потребителите на услугите и всички компетентни институции в общността.

Защитено жилище

Защитеното жилище e разположено в сграда, отстояща на около 200 метра от дневния и информационния центрове, близо до центъра на с.Царев брод и добри възможности за комуникации с различни обществени и битови институции – поща, магазини, аптека, здравна служба, кметство. Домът предлага защитено пространство за съвместен и независим живот в общността на хора, чието самостоятелно справяне е затруднено от хроничната психична болест. Това е нова алтернатива за настанените 8 души – потребители на психично-здравна помощ, която дава възможност за откъсване от зависимостта на болничната институция и осигуряване на грижи в естествена среда.

Дневен център

Дневният център е част от стъпаловидния модел на рехабилитация и постепенно връщане към обичайно функциониране в социума /обществото/. В него се предлагат рехабилитационните програми „Водене на случай”, „Арттерапия и социален клуб”, „Кулинарен клуб и поддържане на средата”, „Обучение в социални умения”, “Физическа активност и спорт”. Потребителите са включени след изработване на индивидуален рехабилитационен план и преценка на личните потребности от грижи.

Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.