Разяснение по тръжна документация

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило  искане с писмо № 1449/19.08.2014 г. /наш вх. № 1415/21.08.2014г./ предоставяме следното разяснение по тръжната документация – процедура „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ – Царев брод“:

Документ: линк

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – с.Царев брод“

Документация: линк

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014протокол 001

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014-1

О Б Я В А : Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на

28.10.2014 г. в 10.00 ч. в администрацията на  ДПБ Царев брод

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014-2

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014_3

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014_4

Решение класиране:Re6enie klasirane_F_2014

Сключен договор:ZOP_F_2014Dog

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в „Доставка на медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница – с.Царев брод“

Документация: линк

Протокол от заседание на комисия : Protokol _M_2014-1

Обява за отваряне на ценови предложения :Обява за отваряне на ценови предложения

Протокол от заседание на комисия : Protokol _M_2014-2

Приложение към протокол : Protokol Pril. – Zeni_2014

Решение класиране:Решение класиране

Решение частично прекратяване:Re6enie Prekr_M_2014; линк:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=622890&newver=2

Договор за доставка на медикаменти:ZOP_M_2014.Dogovor

 

Публична покана

ДПБ Царев брод организира провеждане на избор на изпълнител за подмяна на дограма чрез публична покана.

Документи: Dograma_List_26_06

Обява за отваряне на ценово предложение

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП „Доставка на   природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“ ОБЯВЯВА, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 20.06.2014 г. в 10,30 ч. в залата на администрацията на ДПБ – Царев брод.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки „Доставка на природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“

Линк към документите: Oljavlenie_08_05_2014

О Б Я В А за публично провеждане на жребий

ПУБЛИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ

Поради предложени еднакви цени на основание чл. 71, ал.5, т.1 от ЗОП комисията РЕШИ да проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Жребият ще се проведе на 21.03.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод.

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана Доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Линкове: Pokana vau4eri_pod2014 , Vaucheri-mart2014

O Б Я В А – Обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана „Подмяна на дограма в ДПБ Царев брод“

ЛИНК към файла

Обществен информационен център

Общественият информационен център се помещава в сградата на дневния център. Дейността  му е насочена към профилактика и промоция на психичното здраве чрез активно включване и координиране на усилията на специалистите по психично здраве, потребителите на услугите и всички компетентни институции в общността.