ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в „Доставка на медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница – с.Царев брод“

Документация: линк

Протокол от заседание на комисия : Protokol _M_2014-1

Обява за отваряне на ценови предложения :Обява за отваряне на ценови предложения

Протокол от заседание на комисия : Protokol _M_2014-2

Приложение към протокол : Protokol Pril. – Zeni_2014

Решение класиране:Решение класиране

Решение частично прекратяване:Re6enie Prekr_M_2014; линк:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=622890&newver=2

Договор за доставка на медикаменти:ZOP_M_2014.Dogovor

 

Публична покана

ДПБ Царев брод организира провеждане на избор на изпълнител за подмяна на дограма чрез публична покана.

Документи: Dograma_List_26_06

Обява за отваряне на ценово предложение

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП „Доставка на   природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“ ОБЯВЯВА, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 20.06.2014 г. в 10,30 ч. в залата на администрацията на ДПБ – Царев брод.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки „Доставка на природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“

Линк към документите: Oljavlenie_08_05_2014

О Б Я В А за публично провеждане на жребий

ПУБЛИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ

Поради предложени еднакви цени на основание чл. 71, ал.5, т.1 от ЗОП комисията РЕШИ да проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Жребият ще се проведе на 21.03.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод.

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана Доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Линкове: Pokana vau4eri_pod2014 , Vaucheri-mart2014

O Б Я В А – Обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана „Подмяна на дограма в ДПБ Царев брод“

ЛИНК към файла

Обществен информационен център

Общественият информационен център се помещава в сградата на дневния център. Дейността  му е насочена към профилактика и промоция на психичното здраве чрез активно включване и координиране на усилията на специалистите по психично здраве, потребителите на услугите и всички компетентни институции в общността.

Защитено жилище

Защитеното жилище e разположено в сграда, отстояща на около 200 метра от дневния и информационния центрове, близо до центъра на с.Царев брод и добри възможности за комуникации с различни обществени и битови институции – поща, магазини, аптека, здравна служба, кметство. Домът предлага защитено пространство за съвместен и независим живот в общността на хора, чието самостоятелно справяне е затруднено от хроничната психична болест. Това е нова алтернатива за настанените 8 души – потребители на психично-здравна помощ, която дава възможност за откъсване от зависимостта на болничната институция и осигуряване на грижи в естествена среда.

Дневен център

Дневният център е част от стъпаловидния модел на рехабилитация и постепенно връщане към обичайно функциониране в социума /обществото/. В него се предлагат рехабилитационните програми „Водене на случай”, „Арттерапия и социален клуб”, „Кулинарен клуб и поддържане на средата”, „Обучение в социални умения”, “Физическа активност и спорт”. Потребителите са включени след изработване на индивидуален рехабилитационен план и преценка на личните потребности от грижи.