Дневен център

Дневният център е част от стъпаловидния модел на рехабилитация и постепенно връщане към обичайно функциониране в социума /обществото/. В него се предлагат рехабилитационните програми „Водене на случай”, „Арттерапия и социален клуб”, „Кулинарен клуб и поддържане на средата”, „Обучение в социални умения”, “Физическа активност и спорт”. Потребителите са включени след изработване на индивидуален рехабилитационен план и преценка на личните потребности от грижи.

Начало

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.