Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – с.Царев брод“

Документация: линк

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014протокол 001

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014-1

О Б Я В А : Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на

28.10.2014 г. в 10.00 ч. в администрацията на  ДПБ Царев брод

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014-2

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014_3

Протокол от заседание на комисия :Protokol _F_2014_4

Решение класиране:Re6enie klasirane_F_2014

Сключен договор:ZOP_F_2014Dog