Публично състезание „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод“

Регистриране на договор и прекратени позиции в АОП, публикувано 2018-06-19, 10:02:55

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=851507&mode=view

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=852020&mode=view

Договор, публикуван 2018-06-19, 10:01:53

Решение класиране 2 – публикувано 2018-05-21; 10:20:09

Доклад

Публикувано, 2018-05-18, 10:11:51

Протокол от 09.05.2018

Протокол от 03.05.2018

Публикувано 05/04/2018; 11:51:49

ОБЯВА

Комисията по провеждане на публичното състезание обявява, че

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на участника ще бъде отворено на 09.05.2018г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод

Решение http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=782784

Обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=841510&mode=view

Указания

Ukazania_Med_2018

Спецификация

Specificazija_2018

Образци

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5a – Предложение за изпълнение

7.Образец 6-А ,Б , В и Г – Ценово предложение_2018

8. Образец 7- Проекто-договор

 

Публикувано –   9:47:28 AM ; 04/11/2018