Правилници

1. ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и вътрешния ред на ДПБ с.Царев брод

2. Харта за правата на пациентитеХарта за правата на пациента 001

3. Политика за поверителност на личните данниПолитика за поверителност