Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“

Договор с приложение   DogProek;   Zenovo

Протоколи от дейността на комисията : Prot  /публикувано на 09.12.2019 в 9,15 ч./

Удължаване на срок – Срокът за събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка се удължава до 02.12.2019г. – 10.00 ч. – Обява № 9094839 в АОП

Обява № 9094442 в АОП

Линк към обявата  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094442

ОБЯВА /указания към участниците/ Objava

Образци  :

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

Количествено стойностна сметка  KSS__ViK

Ценово предложение Zenovo__ViK

Проекто-договор договор

Приложение /заснемане и разрези/ :

Parvi_et_Zasn Razrezi_Zasn Suteren_Zasn Treti_et_Zasn ViK_Aksonometria_IP ViK_Suteren-Parvi_et_IP ViK_Vtori_Treti_et_IP Vtori_et_Zasn