Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод

ОБЯВА

Обява-1.jpeg Обява-2 Обява-3.jpeg

Заповед комисия

ZapV-1 ZapV-2

Указания

Ukazania

Приложения и образци

Specif_V_2016

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5.Образец 5 – Декларация условия договор

6.Образец 6 – Ценово предложение

Приложение – Договор проект

СЪОБЩЕНИЕ : ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 09.08.2016 ГОД. В 10.00 Ч.

ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП /публикуван на 10.08.2016 г. 9,50 ч./
Протокол по чл.97,ал,4

Протокол по чл.97,ал,4.jpeg-2

Договор /публикуван на 01.09.2016г. в 10,30 ч./
dog11

dog12

dog13