ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в „Доставка на медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница – с.Царев брод“

Документация: линк

Протокол от заседание на комисия : Protokol _M_2014-1

Обява за отваряне на ценови предложения :Обява за отваряне на ценови предложения

Протокол от заседание на комисия : Protokol _M_2014-2

Приложение към протокол : Protokol Pril. – Zeni_2014

Решение класиране:Решение класиране

Решение частично прекратяване:Re6enie Prekr_M_2014; линк:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=622890&newver=2

Договор за доставка на медикаменти:ZOP_M_2014.Dogovor