Ремонт на покривни конструкции на две сгради в ДПБ Царев брод

ОБЯВА

АОП АОП-2 АОП-3

Заповед комисия

ЗАПОВЕД ЗАПОВЕД-2

Указания

Ukazania

Приложения и образци

1.Образец на Оферта

2. Образец 1-Информационен лист за участника

3. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

4. Образец 3а-ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

6. Образец 4-Декларация по чл 66 ал 1 от ЗОП

7.Образец 4-а -Декларация подизпълнители

8. Образец 5- Списък квал. работици_

9. Образец 6-Списък служители, експерти

10.Образец 7- Декларация условия договор

11.Образец 8 – Декларация оглед

12.Образец 9-Техническо предложение

13.Образец 10-Декларация материали

14.Образец 11-Декл гаранц. срокове

15. Образец 12-Grafik.izpalnenie.oferta

16. Образец 13-Ценово предложение

17. Приложение – КСС

18. Приложение – проект договор

19. Приложение – Техн.спецификация

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП /публикуван на 03.08.2016/

протокол - ремонт 001 протокол - ремонт 002 протокол - ремонт 003 протокол - ремонт 004 протокол - ремонт 005 протокол - ремонт 006 протокол - ремонт 007 протокол - ремонт 008 протокол - ремонт 009 протокол - ремонт 010

Договор – публикувано на 17.08.2016 8.50 ч.
Договор за строителство

Договор за строителство-2

Договор за строителство-3.