Разяснение по тръжна документация

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило  искане с писмо № 1449/19.08.2014 г. /наш вх. № 1415/21.08.2014г./ предоставяме следното разяснение по тръжната документация – процедура „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ – Царев брод“:

Документ: линк