ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ ЦАРЕВ БРОД

Решение за прекратяване по ОП № 3

 Публикувано на 16.03.2018 г./9.19 ч.

Договори: ДоговорДоговор Varna oborotДоговор Iv Mes

1477

Протокол

доклад

ОБЯВА : На 14.12.2017 год. от 10.00 ч. ще бъде отворено ценовото предложение на „Лини фрут“ ООД за обособена позиция № 3

Протокол от 07.12.2017

ОБЯВА : На 01.03.2017 год. от 10.00 ч. ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

Указания: Ukazania_F_2016

Приложения: ZOP_F_2016_Spez

Образци :1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение :http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766958&newver=2

Обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=766959&mode=view

Решение класиране

Публикувано: 13:00:19; 2017-03-14

Доклад

Протокол 3

Публикувано : 15:41:49; 2017-01-13

Протокол 3

публикувано :13:55:48; 2017-03-06

Протокол 2

публикувано: 16:00:53; 2017-02-27

Протокол 1

публикувано: 10:02:50; 2017-02-09