ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=866940&mode=view

Договор „Братя Великови“ ООД, публикувано :2018-09-12; 10:34:57

великови

Обявление за възлагане

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=865863&mode=view

Договор „Ив Мес 2012“ ЕООД, публикувано : 2018-09-03, 15:03:35

Ив-Мес2012

Договор „Деа“ ООД, публикувано : 2018-09-03, 15:02:57

ДЕА

Решение класиране – изменение, публикувано :2018-09-03, 15:02:30

Re6enie klasirane_F2_2018

Решение класиране

zapoved

Доклад

DOKLAD- F_2018

Протокол от 02.08.2018

protokol

 

Отваряне на ценовите оферти на участниците : на 02.08.2018г. от 10.00 ч.

Протокол от 27.07.2018  11:44:44; 2018-07-30

Ukazania_F_2018

ZOP_F_2018_Spez

ZOP_F_2018_Kym Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

5A. Образец 5A – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор

9. Образец 8 -Списък

Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=855506&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=855508&mode=view

05/07/2018 ; 12:46:41