Обява

Комисията по провеждане на публичното състезание обявява, че ценовото предложение на участника ще бъде отворено на 16.07.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на администрацията на ДПБ Царев брод.