ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод

Договор Dog /публикувано на 11.06.2018/

Протокол 1

Удължаване на срока на обявата до 16.05.2018

Информация за публикувана обява – /удължен срок/ InfoObjavaSrok

Отваряне на офертите – 17.05.2018 – 10,00 ч.

Информация за публикувана обява Info_objava

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

4. Образец 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на осн по чл. 55, ал. 1. т.1от ЗОП

5.Образец 5 – Декларация условия договор

6.Образец 6 – Ценово предложение

Specif_V_2018

Tabl.Vaucheri_ZOP

Ukazania

Приложение – Договор проект