ОБЯВА за събиране на оферти за доставка на ваучери за нуждите на ДПБ Царев брод - ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - с. Царев бродДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – с. Царев брод