Обява за събиране на оферти за Доставка на два броя автомобили

Договор 1 Dog.Bus

Договор 2 DogDachia

Протокол от дейността на комисията :PROT /публикуван на 17.12.2019. – 9,40 ч./

Съобщение : На 16.12.2019г. от 11.00 ч. ще бъдат отворени, оценявани и класирани представените оферти за участие

Objava /публикувано на 09.12.2019 в 11.35 ч./ – линк към информацията в АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095173

Spezifikazia

договор

1. Образец 1-Информационен лист за участника

2. Образец 2-Декларарация по чл 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 1,2, и 7 от ЗОП

3. Образец 3-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл 97 ал 5 от ППЗОП за липса на осн по чл. 54, ал. 1. т. 3-5 от ЗОП

6.Образец 5 – Ценово предложение