Обява за отваряне на ценово предложение

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП „Доставка на   природен газ – компресиран метан и зареждане на МПС с горива“ ОБЯВЯВА, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 20.06.2014 г. в 10,30 ч. в залата на администрацията на ДПБ – Царев брод.