Мисия

ДПБ Царев брод е лечебно заведение за болнична помощ по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари психиатри с помощта на психолози, социални работници и помощен персонал осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провеждат наблюдение на хронично психично болни и извършват профилактика и ранно откриване на психични заболявания.

Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването. Финансирането на болницата е централно, чрез държавния бюджет.

Основните медицински дейности, които се извършват в болницата и могат да се възприемат като нейна мисия, са:

 • Диагностициране и лечение на пациенти с психични заболявания.
 • Психо-социална рехабилитация на пациенти с психични заболявания.
 • Психопрофилактика и промоция на психично здраве.
 • Наблюдение и грижи за хронично психично болни.

Болницата осъществява дейността си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите. ДПБ разполага с необходимите специалисти на основен трудов договор и осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебна дейност. Основен принцип на болничната политика е въвеждането и използването на всички съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и рехабилитация и стремеж за достигане на европейски стандарти в областта на психиатричното лечение.

Основни цели

Основна стратегическа цел на ДПБ Царев брод е подобряване на психично-здравния статус на населението от региона и подобряване качеството на живот на психично болните и на тяхното социално функциониране, при оптимизиране на структурата и управлението на лечебното заведение и икономическата ефективност на използваните терапевтични и психо-социални програми. Основни дългосрочни цели на ДПБ Царев брод са:

 • Осигуряване на възможно най-пълен пакет от качествени психично-здравни услуги, когато лечебната цел не може да бъде достигната в извънболнични условия.
 • Намаляване на неблагоприятните последици от психичните разстройства: лошо физическо здраве, нарушено психо-социално функциониране, лошо социално положение, обременяване на семейството.
 • Промяна на негативното възприемане на пациентите с психична болест от страна на общността и подобряване качеството на живота на психично болните.
 • Намаляване последиците от институционализиране на психично болните;
 • Намаляване на средния престой и процента на повторни хоспитализации, както и способстване за по-бърза ресоциализация.

Основни средносрочни и краткосрочни цели на ДПБ Царев брод са:

 • Изграждане на подходящи механизми за контрол и мониторинг на диагностично-лечебния процес и оценка на ефективността от предлаганите психиатрични услуги, с цел непрекъснато подобряване качеството на психиатричните услуги и интервенции.
 • Усъвършенстване и прилагане на комплекс от програми от грижи в съответствие с правилата за добра клинична практика.
 • Организиране и провеждане на допълнително обучение и повишаване квалификацията на психиатричните кадри.
 • Разработване и внедряване на стандарти за взаимодействие с други служби.
 • Разработване и внедряване на информационна система свързана с психичната заболеваемост.
 • Поддържане на Регистър на лицата, подлежащи на диспансеризация.

 

Основни задачи

 • Непрекъснато актуализиране на вътрешната нормативна уредба на болницата.
 • Непрекъснато актуализиране на клиничния профил в съответствие с актуалните потребности от стационарни психично-здравни грижи в областта, капацитета на легловия фонд, материалните и човешки ресурси на болницата и квалификацията на наличните медицински кадри.
 • Актуализиране и усъвършенстване на програмите от грижи.
 • Развитие на мултидисциплинарни психиатрични екипи.
 • Обучение в наставничество, супервизия, лидерство и екипен подход, повишаване квалификацията на лекари, медицински сестри и санитари, обучение в психиатрично сестринство.
 • Изграждане на положителен имидж на болницата и доверие от страна на потребителите на психично-здравни услуги.
 • Разработване и използване на политика за прозрачност и информираност на другите здравни служби и общността относно клиничния профил на болницата, услугите, които се предлагат и дейностите, които се осъществяват в болницата.
 • Мониторинг на общественото мнение и на потребителите на психично-здравни услуги за качеството на предлаганата помощ.