Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод – публично състезание

Договор „Стелит1“ ЕООД Dog.Stelit

Договор „Братя Великови“ ООД DogVel Pril1Vel

Договор „Деа“ ООД DogD1 DogD2 DogD3 DogD4 Pril1Dea

Решение за класиране Решение_класиране_F_2019

Доклад  на комисия Доклад_комисия_F_2019

Протокол от заседание на комисия Протокол_класиране_F_2019

Протокол от заседание на комисия Protokol _F_2019-2scan

Обява за отваряне на ценови предложения

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 05.09.2019г. от 9,00 ч. в административната сграда на ДПБ Царев брод.

Протокол от заседание на комисия Protokol_F-1_2019

Решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924803&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924804&mode=view

Ukazania_F_2019

ZOP_F_2019_Spez

1 Образец 1 – Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4. Образец 4 – Техническо предложение

5. Образец 5 – Предложение за изпълнение

6. Образец 6- Ценово предложение

7.Образец 6А-М- Ценово предложение

8. Образец 7- Проекто-договор9.

Образец 8 -Списък