Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод

Доклад от дейността на комисията Протокол №3 Протокол№2а

Съобщение: Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на 11.11.2020г. от 10.00ч.

Протоколи от работата на комисията:

Потокол №1 Потокол №2

Заповед комисия: A-2200-27.10.20

Ukazania_F_2020

ZOP_F_2020_ Spez

Проекто-договор

Техническо предложение

Ценово предложение

espd-request