Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

Обявление за възложена поръчка http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=926907&mode=view

Решение за класиране Resh

Доклад  Doklad

Протокол 2  Prot

Protokol_M-1_2019

Ukazania_Med_2019

1. Образец 1- Заявление

2. Образец 2- Оферта

3. Образец 3 – ЕЕДОП

4.Образец 4- Декларация условия договор

5. Образец 5 – Техническо предложение

6. Образец 5А-PredlIzp2019

7. Образец 6-Zenovo_2019New

8. Образец 7- Проекто-договор

Specificazija_2019NewStojn

Решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=916105

Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=916106