Доставка на горива – Договаряне без предварително обявление

Решениеhttp://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=918184&newver=2

Договор метан Dog1

Договор горива Dog2